Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy


Portal Nauka Polska

Uczeni polscy za granicą (Polish scientists abroad)

Nazwisko
Surname
 ErrorOk
Imię, imiona
First name, names
 ErrorOk
Data i miejsce urodzenia
Date and place of birth
Kraj zamieszkania
Country of residence
Obywatelstwo
Citizenship
Dyscyplina naukowa
Field of study
Specjalność
Field of specialization
Tytuły i stopnie naukowe, stopnie honorowe: uczelnia, miasto, kraj, rok uzyskania
Academic degrees and titles, honorary degrees: university or other school of higher education, city, country, year of receiving a title or degree
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże długoterminowe: chronologicznie – instytucja, kraj, miasto, stanowisko, lata
Posts related to the scientific activities, including scholarships and long term trainings: chronologically – institution, country, city, post, years
Obecne miejsce pracy i stanowisko: instytucja, kraj, miasto, stanowisko, rok rozpoczęcia
Present place of employment and post held: institution, country, city, post, year of starting
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych: instytucja, funkcja, lata przynależności lub rok rozpoczęcia aktualnie sprawowanej funkcji
Membership in institutions, corporations and learned associations and societies of prestige: name of organization, function held, years of the membership or year of starting the fulfilment of a function performed at present
Publikacje: liczba prac oryginalnych, książek, ekspertyz, dzieł artystycznych; tytuły najważniejszych prac – maks. 10, daty opublikowania; w przypadku artykułów w czasopismach prosimy podać tytuł czasopisma, rocznik i numer; ewentualnie adres strony internetowej odnoszącej się do publikacji
Publications: number of original works, books, expertises, artistic works, titles of the most important works – max. 10, date of publication; for publications in journals please give the title of a journal, annual set thereof and the serial number, alternatively web site address where the publications are presented
Najważniejsze nagrody i odznaczenia
Most important awards, honours and decorations
Inne istotne informacje związane z pracą naukową, np. liczba uzyskanych patentów, liczba wypromowanych doktorów, nazwiska naukowców, których osoba ankietowana uważa za swoich nauczycieli etc.
Other relevant information connected with scientific profession, e.g. number of patents, doctors promoted, names of professionals considered by you to be your mentors and other
Działalność pozanaukowa: funkcje lub stanowiska związane z działalnością pozanaukową, np. społeczną, polityczną itp.; lata działalności lub rok rozpoczęcia
The extra-curricular activities: functions or posts related to non-scientific activities for example social, political etc.; years held or the year of commencement of a function or post
Hobby
Hobbies
Adres zamieszkania
Home address
Adres korespondencyjny, telefon, e-mail
Mail address, phone, e-mail: for correspondence purposes

Wyrażam zgodę na udostępnienie wyżej wymienionego adresu w celu promocji i upowszechniania nauki    
I hereby agree to the use of my correspondence address in order to popularize and promote science

 

Możliwe formy współpracy z osobami lub/oraz instytucjami krajowymi np. konsultacje, ekspertyzy, recenzowanie projektów badawczych, wykłady, udostępnianie i wymiana publikacji oraz zasobów informacyjnych, promowanie prac uczonych polskich, wspólne projekty badawcze etc.
Possible forms of cooperation as suggested by you, e.g. consultations, expertises, reviews of research projects, lectures on selected subjects, access to and/or exchange of scientific publications as well as information sources, promotion of Polish scientific achievements, joint research projects etc.
Znajomość języka polskiego
Your proficiency in Polish
Nazwiska i adresy osób, które według Pana/Pani mogłyby być wpisane do bazy "Uczeni polscy za granicą"
Names and addresses of persons you would consider for database "Polish Scientists Abroad”

Zgłaszając swoje uczestnictwo do bazy danych "Uczeni polscy za granicą", wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych w niniejszej ankiecie informacji w celu upowszechniania i promocji nauki.
Applying for the participation in the database "Polish Scientists Abroad" I hereby agree to the use of the information provided in this form in order to popularize and promote science.

Adres e-mail osoby wypełniającej formularz:
 ErrorOk