Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy


Portal Nauka Polska

Regulamin portalu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu internetowego o nazwie „Nauka Polska”

§ 1. Słowniczek pojęć.

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

1)        „Ciasteczka” – pliki tekstowe, w których Portal zapisuje informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Polityka Cookies dostępna jest pod adresami: www.nauka-polska.pl/Polityka-cookies.html oraz www.opi.org.pl/articles/id/148.html

2)        Formularz zgłoszeniowy – formularz wypełniany przez Usługobiorcę, służący do zamieszczenia lub aktualizowania danych w wybranym zakresie Usług dostępny na Portalu w zakładce „aktualizacja”. Pod tym pojęciem należy również rozumieć aplikację SYNABA oraz adres e-mail Usłgobiorcy;

3)        Profil - zbiór zasobów informacyjnych dostępnych w ramach Portalu dla każdego Użytkownika, dotyczący Usługobiorcy, utworzony i administrowany przez Usługodawcę na podstawie dostarczonych przez Usługobiorcę danych przy pomocy dostępnych kanałów informacyjnych takich jak Formularz zgłoszeniowy, aplikacja SYNABA, adres e-mail;

4)        Portal – serwis internetowy o nazwie „Nauka Polska”, należący do Usługodawcy,  zawierający uporządkowane bazy danych dedykowane na potrzeby kompleksowej informacji o nauce polskiej, w szczególności zawierające informacje o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach.  Portal umieszczony jest pod adresem: http://www.nauka-polska.pl ;

5)        Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Usługobiorców i Użytkowników
z Portalu;

6)        Umowa – oznacza stosunek prawny powstały pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, którego przedmiotem jest utrzymywanie przez Usługodawcę Profilu Usługobiorcy dostępnego w Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie świadczony drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

7)        Usługodawca – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188b, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127372,
NIP 525 – 000 – 91 – 40, REGON 006746090;

8)        Usługa  – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu na rzecz Usługobiorców i Użytkowników;

9)        Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca stopień lub tytuł naukowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będące jednostką naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, którzy korzystają
z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i uprawnieni są do utworzenia Profilu;

10)    Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej korzystająca z funkcji oferowanych przez Portal w celu pozyskania Zasobów nie tworząca Profilu;

11)    Zasób – wszelkie informacje dostępne publicznie dla każdego Użytkownika za pomocą Portalu i w zakresie tam określonym, dotyczące w szczególności informacji o nauce polskiej lub pochodzące z dostępnych na Portalu baz danych.  

§ 2. Postanowienia ogólne. 

 1. Regulamin określa:

a)      prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,

b)      zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,

c)      zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę,

d)     zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników.

 1. Usługodawca udostępnia Regulamin za pośrednictwem Portalu.
 2. Usługobiorca zawierając Umowę akceptuje treść Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują Usługobiorcę od chwili utworzenia Profilu
  w Portalu.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 § 3. Zawarcie Umowy, utworzenie lub aktualizacja Profilu. 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą utworzenia Profilu i umieszczenia go na Portalu.
 2. Usługobiorca przekazując dane do Profilu oświadcza, że:

a)    podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b)   podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c)    zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 1. Usługodawca, po otrzymaniu danych za pomocą Formularza zgłoszeniowego, utworzy lub zaktualizuje dla Usługobiorcy w ramach Portalu Profil.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia lub aktualizacji Profilu, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że podane dane są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. W celu sprawnej realizacji Usługi Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji i poinformowania Usługodawcy. 

§ 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę.

 1. Portal jest serwisem internetowym mającym na celu aktualną informację o nauce polskiej, w ramach którego Usługodawca, w szczególności:

a)    udostępnia Użytkownikom informację na temat ludzi nauki, instytucji naukowych, organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach, prowadzonych badań naukowych;

b)   publikuje wpisy lub zamieszcza informacje o wydarzeniach zgłaszanych przez Usługobiorców;

c)    zakłada Profile Usługobiorcom,

d)   administruje Profilami Usługobiorców,

e)    aktualizuje Profile Usługobiorców.

§ 5. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:

a)        przeglądarki: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Firefox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy,

b)        dodatków: Flash Player 8 lub wyższy,

c)        obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone,

d)       Javascript: włączone.

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. 

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców i Użytkowników.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a)    przejściowego zaprzestania świadczenia Usług,

b)   wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych
i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,

c)    przetwarzania danych Usługobiorców w celach komercyjnych w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym w celu przesyłania na adres e-mail Usługobiorców informacji dotyczących aktualnych wydarzeń związanych z nauką polską, jej promocją i reklamą,

d)   dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów,

e)    odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędne lub fałszywe dane,

f)    dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

g)   udostępniania informacji określonej w Profilu, niezgodnej ze stanem faktycznym, jeżeli jest to wynikiem podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych, a Usługodawca pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie wykryć tej nieprawidłowości.  

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Portalu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem,
  z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 3. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy lub Użytkownik w ramach korzystania z Portalu nie są uprawnieni do:

a)    kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

b)   podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

c)    wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a)    usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,

b)   usunięcia Profilu Usługobiorcy w przypadku powtarzających się, rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.

§ 7. Nieodpłatny charakter Portalu.

Usługi świadczone przez Usługodawcę w zakresie i formie aktualnie określonej przez Portal, na rzecz Usługobiorców i Użytkowników świadczone są nieodpłatnie.

§ 8. Odpowiedzialność. 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy lub Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Profilu Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a)         treści udostępniane przez Usługobiorców, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

b)        utratę danych Usługobiorcy spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich),

c)         szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

d)        podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy zgłaszaniu lub aktualizowaniu Profilu oraz nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,

e)         decyzje podejmowane przez Użytkowników w oparciu o Zasoby Portalu. 

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja 

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów,
  a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również do zagregowanych na potrzeby Użytkownika informacji pochodzących z baz danych. Zasady korzystania i warunki uzyskania dostępu do tego rodzaju zasobów określać będzie odrębne porozumienie.
 4. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu. 

§ 10. Ochrona danych osobowych. 

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celach niezbędnych
  do tworzenia bazy Nauka Polska, realizacji zadań statutowych określonych przez przepisy prawa, upowszechniania i promocji nauki polskiej, ukształtowania treści Umowy oraz w celach prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem
  i administrowania bazą danych, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zmianami.). W przypadku Użytkowników dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Cookies, dostępną pod adresami: www.nauka-polska.pl/Polityka-cookies.html oraz www.opi.org.pl/articles/id/148.html.
 2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców, których katalog może ulegać zmianie w zależności od celu ich przetwarzania: nazwisko i imiona, tytuł lub stopień naukowy, PESEL, dziedzina, specjalność, miejsce pracy i stanowisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu  publikacje, wykształcenie, zawód, przebieg kariery zawodowej lub naukowej.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych pod nazwą Baza Wiedzy Nauka Polska został zgłoszony i zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców i Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione
  i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom i Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji o Usługach Portalu, a także w innych celach wskazanych w ust. 1, w szczególności wynikających z działalności statutowej Usługodawcy.

 § 11.   Postępowanie reklamacyjne

 Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.

 1. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Ośrodek Przetwarzania Informacji instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy
  Al. Niepodległości 188B lub w formie elektronicznej na adres email krzysztof.wilinski@opi.org.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)         oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail);

b)        przedmiot reklamacji;

c)         okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 2. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem
  z Usługi, wynikające z:

a)         błędów lub pomyłek Usługobiorcy,

b)        nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,

c)         działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia
  i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 § 12. Rozwiązanie Umowy.

 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu drugiej strony o zamiarze jej rozwiązania i wyznaczenia okresu po upływie którego rozwiązanie to nastąpi.

 1. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie informacji o usunięciu Profilu.
 2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną
  i usunąć Profil Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a)         zmiany obowiązujących przepisów prawa lub działalności statutowej,

b)        powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że dane Usługobiorcy w Profilu są sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c)         umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych ze obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem,

 1. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Profilu.

§ 13. Postanowienia końcowe. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Ochronę danych osobowych Użytkowników i kwestie istotne dla ich prywatności
  w ramach Portalu (ciasteczka) reguluje dokument „Polityka cookies” dostępny na stronach www.nauka-polska.pl/Polityka-cookies.html oraz www.opi.org.pl/articles/id/148.html.
 4. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie przez Usługobiorcę i Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na Portalu.

 INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie

Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a
w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on
z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika1.

 1. Wirusy

Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki.
W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika2.

 1. Spam

To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:

  • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  • powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji,
   a zatem jest formą wyłudzenia;
  • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej3.
 1. Robaki

Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się
w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym
z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie4.


 1. http://www.microsoft.com
 2. op. cit.
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
 4. op. cit.